ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die FULLY MIND verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

 

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het INSCHRIJFFORMULIER volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van FULLY MIND ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toe gezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

 

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt € 40,- aan kosten voor administratie en intake aan u in rekening gebracht. 
 • Bij annulering tussen vier tot twee weken vóór aanvang van de training wordt 50% van het cursusgeld aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden en wel per mail (info@fullymind.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt FULLY MIND zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip c.q. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

 

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan FULLY MIND worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door FULLY MIND behandeld. FULLY MIND zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

 

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen FULLY MIND. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

 

Klachten

 

Aansprakelijkheid

 • FULLY MIND kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.