PRIVACY STATEMENT FULLY MIND, 01-07-2019

Contactgegevens:
https://www.fullymind.nl
Functionaris Gegevensbescherming:
Jolanda Naaktgeboren
info@fullymind.nl
+31 644146163

PRIVACY STATEMENT FULLY MIND
PDF – 86,3 KB 853 downloads

Fully Mind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens:
Fully Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Fully Mind verwerkt mogelijk de gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fullymind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis van op welke grondslag de persoonsgegevensverwerkt worden
Fully Mind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Fully Mind werkt niet met geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Fully Mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
- om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld
- en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

De bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens zijn:

Categorie Bewaartermijn Reden
voor- en achternaam 7+1 jaar verantwoording belastingdienst
geboortedatum 7+1 jaar bepaling type training
adresgegevens 7+1 jaar i.v.m. betaling en nazorg
telefoonnummer 7+1 jaar contact lopende training
mailadres 7+1 jaar overzicht deelnemers
bankrekeningnummer 7+1 jaar verantwoording belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Fully Mind verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (b.v. aan de onderwijsinstelling waaraan je verbonden bent, i.v.m. vrijstelling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Fully Mind gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, m.u.v. dat wat minimaal nodig is om de site te laten werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fully Mind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fullymind.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), evt. paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klacht indienen
Fully Mind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Fully Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fullymind.nl .